Hình thức thi đấu

 • 4 Bang Hội thi đấu trong 1 Đấu Trường.

Thời gian thi đấu

 • Vòng sơ loại: Top 256 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Sơ Loại từ 20:30 - 21:00 ngày 05/07/2016.
 • Vòng Loại: Top 64 Bang Hội sẽ tiến hành thi đấu Vòng Loại từ 21:30 - 22:00 ngày 05/07/2016.
 • Bán kết: Thời gian thi đấu: Từ 20h30 – 21h00 ngày 06/07/2016.
 • Chung kết: Thời gian thi đấu: Từ 21h30 – 22h00 ngày 06/07/2016

Vòng Sơ Loại - 256 Bang Thi Đấu

 • Tổng cộng 64 đấu trường, bao gồm 256 bang hội, mỗi đấu trường có 4 bang hội thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 01 bang hội có điểm cao nhất tham gia Vòng Loại (bắt đầu lúc 20:30 - 21:00 ngày 05/07/2016)
 • Bang hội thi đấu ở Đấu Trường do hệ thống phân bổ ngẫu nhiên.

Vòng Loại - 64 Bang Thi Đấu

 • Tổng Cộng 16 đấu trường, bao gồm 64 bang hội, mỗi đấu trường có 4 bang hội thi đấu loại trực tiếp để chọn 01 Bang có điểm cao nhất vào Vòng Bán Kết (bắt đầu lúc 21:30 - 22:00 ngày 05/07/2016)
 • Bang hội thi đấu ở Đấu Trường do hệ thống phân bổ ngẫu nhiên.

Vòng Bán Kết- 16 Bang Thi Đấu

 • Tổng cộng 4 đấu trường, bao gồm 16 bang hội, mỗi đấu trường có 4 bang hội thi đấu loại trực tiếp để chọn 01 Bang có điểm cao nhất vào Chung Kết (bắt đầu lúc 20h30 – 21h00 ngày 06/07/2016)
 • Bang hội thi đấu ở Đấu Trường do hệ thống phân bổ ngẫu nhiên vào Sơ đồ phân nhánh 16 đội.
 • Hệ thống công bố 16 bang hội tham gia vòng Bán Kết theo sơ đồ phân nhánh.

Vòng Chung Kết - 4 Bang Thi Đấu

 • 4 bang hội còn lại sẽ cùng thi đấu trực tiếp trên 01 đấu trường để chọn ra Bang Hội có điểm cao nhất trở thành Vương Giả Chi Bang (bắt đầu lúc 21h30 – 22h00 ngày 06/07/2016)


[Bản đồ thi đấu – Tranh Bá Chiến]