[Hướng dẫn] Trang Bị Hậu Nghệ

Vật Phẩm Yêu Cầu

Hậu Nghệ Thần Tiễn

Hậu Nghệ Xạ Nhật

Hiên Viên Phù

Thiên Công Đồ

Nguồn Gốc: Hoạt Động Trang Bị Hiên Viên

Hướng Dẫn Sử Dụng

Khi Nhân sĩ có Trang Bị Hậu Nghệ có thể sử dụng để trang bị cho Nhân Vật.

Nhân sĩ nhấn vào vật phẩm, chọn Sử Dụng

Cường Hóa Trang Bị

Bước 1: Nhân sĩ có được Trang bị Hậu Nghệ có thể chọn Cường Hóa

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Thiên Công Đồ để cường hóa

Bước 3: Chọn Cường Hóa để tiến hành cường hóa Trang bị Hậu Nghệ

Cường hóa thành công sẽ tăng cấp sao Trang Bị.

Cường hóa thất bại Trang bị sẽ bị mất Các nhân sĩ có thể sử dụng Hiên Viên Phù để đảm bảo cường hóa thành công 100%.

Chú ý: Khi sử dụng Hiên Viên Phù nâng cấp trang bị Hậu Nghệ sẽ không tốn Thiên Công Đồ. Hiên Viên Phù và Thiên Công Đồ có thể mua được tại giao diện hoạt động Trang Bị Hiên Viên

Các cấp Trang Bị Hậu Nghệ

Chú ý: Hậu Nghệ Thần Tiễn và Hậu Nghệ Xạ Nhật có thuộc tính cơ bản giống nhau.

Thuộc tính Ẩn Trang Bị Hậu Nghệ

1. Bộ Trang Bị Hậu Nghệ 6 sao

Thuộc tính ẩn bộ trang bị 6 Sao

Bộ trang bị Hậu Nghệ 6 sao [Đã kích hoạt].

Tấn Công +28.888

2. Bộ Trang Bị Hậu Nghệ 8 sao

Thuộc tính ẩn bộ trang bị 8 Sao

Bộ trang bị Hậu Nghệ 8 sao [Đã kích hoạt].
Tấn Công +28.888

Tỷ lệ xuất chiêu Cung Tiễn + 10%

3. Bộ Trang Bị Hậu Nghệ 10 sao

Thuộc tính ẩn bộ trang bị 10 Sao

Bộ trang bị Hậu Nghệ 10 sao [Đã kích hoạt].Tấn Công +28.888

Tỷ lệ xuất chiêu Cung Tiễn + 10%.

Tất cả tầng võ công +2

Chú ý

  • Cường hóa trang bị Hậu Nghệ đến cấp 3: 100% thành công.

  • Sử dụng Hiên Viên Phù tỷ lệ cường hóa thành công là 100%.

  • Cường hóa thất bại trang bị sẽ mất đi.

  • Khi kích hoạt bộ trang bị Hậu Nghệ 10 sao tất cả võ công sẽ được cộng thêm 2 tầng.

  • Bộ trang bị Hậu Nghệ 6 Sao, 8 Sao, 10 Sao sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn của trang bị Hậu Nghệ.

Top