[Hướng dẫn] Tẩy Luyện Thần Long Phù

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn Gốc: Cửa Hàng.

Các bước Tẩy Luyện

Bước 1: Người chơi có Thần Long Phù có thể tiến hành Tẩy Luyện

Bước 2: Tại giao diện Tẩy Luyện, tiến hành đặt Thần Long Phù

Bước 3: Khi có Tịch Tà Kiếm Phổ, có thể tiến hành Tẩy Luyện

Khi tẩy luyện thuộc tính Tất cả tầng võ công cộng thêm sẽ là ngẫu nhiên.

Thấp nhất là 10 tầng võ công, cao nhất là 20 tầng võ công.

Võ Công Hoàn Nguyên Đơn: dùng để hoàn nguyên Võ Công dưới cấp 15 trở về cấp 15.

Chú ý

  • Khi tẩy luyện thuộc tính Tất cả tầng võ công cộng thêm sẽ là ngẫu nhiên.
  • Tẩy luyện thành công: Hộ Thân Phù tăng võ công ngẫu nhiên.
  • Tẩy luyện thất bại: Hộ Thân Phù giảm võ công ngẫu nhiên.
  • Tẩy luyện +1: Hộ Thân Phù + 10 tầng võ công khi tẩy luyện sẽ xuất hiện dòng thông báo này.
Top