[Hướng Dẫn] Bộ Huân Chương Thái Cực

Bộ Huân Chương Thái Cực

[Huân Chương Mới] Huân Chương Thái Cực - Âm.

 • Bán tại Cửa Hàng/Trang Bị: giá 2888 vàng.
 • Nâng cấp: bằng Long Thần Thạch (vật phẩm mới) -> Thất bại sẽ bị giảm cấp sao
 • Nâng cấp: bằng Bùa Cường Hóa -> Thất bại sẽ giữ nguyên cấp cấp sao
Cấp Công Thủ Bạo Thuộc Tính Ẩn
0 1800 720 80
1 4800 1920 160
2 7500 3000 280
3 10000 4000 400
4 15000 6000 680
5 20000 8000 1000
6 26000 10400 1500
7 34000 13600 2000 
8 44000 17600 2600  
9 55000 22000 3200
10 68000 28000 4000 Tất cả tầng võ công +2

[Huân Chương Mới] Huân Chương Thái Cực - Dương.

 • Bán tại Cửa Hàng/Trang Bị: giá 888 vàng.
 • Nâng cấp: bằng Long Thần Thạch (vật phẩm mới) -> Thất bại sẽ vỡ và nhận được mảnh theo cấp, sử dụng mảnh để ghép thành Huân Chương Cấp Cao.
 • Cấp Công Thủ Đặc biệt Mảnh
  0 720 1800 80
  1 1920 4800 160
  2 3000 7500 280
  3 4000 10000 400
  4 6000 15000 680 Mảnh Thái Cực (4 sao)
  5 8000 20000 1000 Mảnh Thái Cực (5 sao)
  6 10400 26000 1500 Mảnh Thái Cực (6 sao)
  7 13600 34000 2000 Mảnh Thái Cực (7 sao)
  8 17600 44000 2600   Mảnh Thái Cực (8 sao)
  9 22000 55000 3200  Mảnh Thái Cực (9 sao)
  10 28000 68000 4000 Tất cả tầng võ công +2 Mảnh Thái Cực (10 sao)
 • Thuộc tính ẩn bộ Thái Cực (5 sao) -> Sinh Lực + 288888
 • Thuộc tính ẩn bộ Thái Cực (6 sao) -> Thủ + 18888
 • Thuộc tính ẩn bộ Thái Cực (7 sao) -> Công + 28888
 • Thuộc tính ẩn bộ Thái Cực (8 sao) -> Kỹ năng Thái Cực
 • Kỹ năng Thái Cực:

 • Trong khi thi triển chiêu thức có tỉ lệ 5% xuất chiêu Thái Cực trên mỗi đòn tấn công.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

  Hiệu quả chiêu thức Thái Cực:

 • Triệt tiêu mọi đòn tấn công, nhân vật trong 5 giây sẽ rơi vào trạng thái bất tử.
 • Hơn thế nữa, Thái Cực hoán chuyển Âm – Dương, thuộc tính nhân vật từ đó sẽ được tăng cường tấn công 1.888.888 điểm.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

 • Tỉ lệ xuất chiêu: 5% trên mỗi đòn tấn công.
 • Thời gian hiệu quả chiêu thức Thái Cực: 5 giây.
 • Thời gian chờ chiêu thức Thái Cực: 180 giây.

 • Kỹ năng Thái Cực

Top