[Hướng dẫn] Boss Thế Giới: Cập nhật phần thưởng

Một lần nữa, tà khí trong truyền thuyết lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Các thủ vệ tinh anh trở nên mạnh mẽ lạ thường.

Tiêu diệt Boss Thế Giới có thể nhận được nhiều phần thưởng giá trị.

Trong hoạt động này, các nhân sĩ có thể ra sức tiêu diệt Boss để nhận được nhiều phần thưởng quý giá.

Phần thưởng rơi từ Boss:

Xóa bỏ các phần thưởng cũ

Phần thưởng rơi từ Boss sẽ theo cấp độ

10 giây đánh Boss:

Giữ nguyên phần thưởng

Gói Quà Boss (mới):

Tất cả số lượng *1 và khóa

Cấp độ BOSS

 

Phần Thưởng Mới

Boss cấp 20 – 40

Gói Quà Boss Sơ 1: 100% rơi ra từ Boss

25% Bồ Đề Đơn*8(khóa)
25% Bát Cốt Đơn*8(khóa)
25% Tàng Kinh Quyển*8(khóa)
25% Vé Thái Hư Cổ*8(khóa)

Gói Quà Boss Sơ 2: 100% rơi ra từ Boss

25% Đá Ám Khí*8(khóa)
25% Đá Dưỡng Thiên*8(khóa)
25% Đá Kim Cương*8(khóa)
25% Đá Tinh Luyện*8(khóa)

Gói Quà Boss Sơ 3: 100% rơi ra từ Boss

25% Thanh Long Lệnh *1(khóa)
25% Bạch Hổ Lệnh *1(khóa)
25% Chu Tước Lệnh *1(khóa)
25% Huyền Vũ Lệnh *1(khóa)

Gói Quà Boss Sơ 4:
2% rơi ra từ Boss

25% Hổ Phách Tý *1( không khóa)
25% Hình Xăm Hùng Sư *1(không khóa)
25% Túi Bảo Thạch Cấp 6 *1(không khóa)
25% Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ *1(không khóa)

Boss cấp 45 – 60

Gói Quà Boss Trung 1: 100% rơi ra từ Boss

25% Kỳ Môn Trận Pháp *8(khóa)
25% Thất Thương Quyền Phổ *8(khóa)
25% Dịch Cân Đơn *8(khóa)
25% Nguyên Khí Đơn *8(khóa)

Gói Quà Boss Trung 2: 100% rơi ra từ Boss

25% Thần Chiếu Tốc Đơn *8(khóa)
25% Đá Tăng Tốc Tiêu *8(khóa)
25% Chùy Tím *8(khóa)
25% Đá Tạo Huy Chương Cấp 1 *8(khóa)

Gói Quà Boss Trung 3: 100% rơi ra từ Boss

25% Kinh Mạch Đồng Nhân *8(khóa)
25% Chân Long Đồng Nhân *8(khóa)
25% Bia Ám Khí *8(khóa)
25% Tụ Linh Châu *8(khóa)

Gói Quà Boss Trung 4:
2% rơi ra từ Boss

25% Hổ Phách Sửu *1(không khóa)
25% Hình Xăm Hùng Sư *1( không khóa)
25% Túi Bảo Thạch Cấp 6 *1(không khóa)
25% Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ *1(không khóa)

Boss cấp 70 – 90

Gói Quà Boss Cao 1: 100% rơi ra từ Boss

25% Long Thú Cân*8(khóa)
25% Luyện Cốt Đơn*8(khóa)
25% Bích Linh Đơn*8(khóa)
25% Bí Kíp Tử Hà*8(khóa)

Gói Quà Boss Cao 2: 100% rơi ra từ Boss

25% Bí Kíp Thái Huyền *8(khóa)
25% Lệnh Bài Thiên Quan *8(khóa)
25% Thần Chiếu Kinh Bản *8(khóa)
25% Bí Kíp Phi Long*8(khóa)

Gói Quà Boss Cao 3: 100% rơi ra từ Boss

25% Đồ Chiến Văn*1(khóa)
25% Nghịch Lân*1(khóa)
25% Huyết Linh Đơn *1(khóa)
25% Đá Tạo Huy Chương Cấp 5 *1(khóa)

Gói Quà Boss Cao 4:
2% rơi ra từ Boss

25% Hổ Phách Dần *1( không khóa)
25% Hình Xăm Hắc Báo *1(không khóa)
25% Thẻ Trang Bị Linh Thú *1(không khóa)
25% Thông Vàng Trang Bị *1(không khóa)

Boss cấp 100


Gói Quà Boss Đại 1: 100% rơi ra từ Boss

25% Hỗn Nguyên Đơn*8(khóa)
25% Hỏa Long Đơn*8(khóa)
25% Bí Kíp Cửu Âm*8(khóa)
25% Bắc Minh Tâm Pháp *8(khóa)

Gói Quà Boss Đại 2: 100% rơi ra từ Boss

25% Bí Kíp Giáng Long*8(khóa)
25% Hộ Thể Thần Đơn*8(khóa)
25% Thăng Đoạn Thạch*8(khóa)
25% Lục Mạch Huyền Đơn*8(khóa)

Gói Quà Boss Đại 3: 100% rơi ra từ Boss

25% Đá Kích Hoạt Thần Khuyển *1(khóa)
25% Đá Khai Quang *1(khóa)
25% Trường Sinh Đơn *1(khóa)
25% Đá Tạo Huy Chương Cấp 4 *1(khóa)

Gói Quà Boss Đại 4:
2% rơi ra từ Boss

25% Hình Xăm Kỳ Lân *1(không khóa)
25% Chùy Vàng *1(không khóa)
25% Gói Quà Khắc Văn *1(không khóa)
25% Trường Sinh Đơn *1(không khóa)

Boss cấp 120 - 150

Gói Quà Boss Siêu1: 100% rơi ra từ Boss

25% Kim Thiền Đơn*8(khóa)
25% Huyết Ma Tâm Kinh*8(khóa)
25% Vũ Linh Đơn*8(khóa)
25% Nhạc Khúc Quyển*8(khóa)

Gói Quà Boss Siêu 2: 100% rơi ra từ Boss

25% Thất Tiệt Trận Phổ*8(khóa)
25% Phục Ma Hắc Sách*8(khóa)
25% Đá Tẩy Luyện Linh Hóa *8(khóa)
25% Thiên Sứ Vũ Bậc 2 *8(khóa)

Gói Quà Boss Siêu 3:
5% rơi ra từ Boss

25% Kinh Nghiệm Đơn - Cao *1(khóa)
25% Mảnh Long Hồn *1(khóa)
25% Bách Niên Tinh Thạch *1(khóa)
25% Thẻ Chiến Hồn *1(khóa)

Gói Quà Boss Siêu 4:
2% rơi ra từ Boss

25% Huyền Thiết Thượng Cổ *1(không khóa)
25% Vạn Năng Cường Hóa Phù *1(không khóa)
25% Mảnh Long Hồn *1(không khóa)
25% Gói Quà Thiên Phú Loại 6 *1(không khóa)

Top