Hướng dẫn chế tạo Thần Long Phù

Thần Long Phù giúp nhân vật cộng thêm những thuộc tính cơ bản và cấp tất cả võ công + 15. Để thăng cấp Thánh Long Phù thành Thần Long Phù, nhân sĩ đối thoại với NPC Thiên Trúc Tăng tại Tương Dương.

Đối thoại với NPC Thiên Trúc Tăng

Chọn "Chế tạo [Thần Long Phù]" để tiến hành thăng cấp Thần Long Phù.

Bắt đầu thăng cấp.

Nhân vật khi thăng cấp Thần Long Phù:

Ghi chú

  • Thánh Long Phù phải khảm đủ 5 xá lợi cấp 10 bất kỳ mới có thể tiến hành nâng lên Thần Long Phù

  • Phải có 2888 Tụ Linh Châu và 1000 vạn đồng trong hành trang mới có thể tiến hành chế tạo Thần Long Phù

  • Khi mang Thần Long Phù vào mới có tác dụng cộng thêm 15 tầng võ công.

Top