[Hướng dẫn] Chiến Hồn Đặc Biệt

Chiêu Hồn

 • Bước 1: Người chơi mở giao diện Chiến Hồn
 •  

 • Bước 2: Chọn “Chiêu Hồn” để tiến hành thu thập chiến hồn Tím và Cam quý hiếm.
 •  

 • Bước 3: Bảng nhắc nhở sẽ hiện ra, và chọn không hiển thị để thông báo này không hiển thị ở các lần Chiêu Hồn tiếp theo.
 •  

  Sau đó bấm đồng ý để Chiêu Hồn.

   

 • Bước 4: Mỗi lần Chiêu Hồn cần 200 vàng nhận được các chiến hồn Tím cấp 1 2 3 ngẫu nhiên và có cơ hội nhận được chiến hồn Cam quý hiếm.

Cửa Hàng Chiến Hồn

 • Bước 1: Người chơi mở giao diện Chiến Hồn, chọn Cửa hàng để vào Cửa Hàng Chiến Hồn
 •  

 • Bước 2: Tại giao diện Đổi Bảo thạch, người chơi có thể dùng các Chiến Hồn Cam hiện có trong Túi Chiến Hồn để đổi Chiến Hồn Thạch.
 •  

 • Bước 3: Nhấn “Đổi” để đổi Chiến Hồn Cam hiện có trong Túi Chiến Hồn để đổi thành Chiến Hồn Thạch.
 • Tỉ lệ đổi: 1 Chiến Hồn Cam cấp bất kì sẽ đổi được 1 Chiến Hồn Thạch.

   

 • Bước 4: Người chơi có thể dùng Chiến Hồn Thạch để đổi Chiến Hồn Cam thuộc tính tự chọn trong giao diện Đổi Chiến Hồn
 • Tỉ lệ đổi: 2 Chiến Hồn Thạch sẽ đổi được 1 Chiến Hồn Cam tự chọn

   

 • Bước 5: Đổi thành công Chiến Hồn Cam sẽ được đặt vào Túi Chiến Hồn
Top