[Hướng dẫn] Công Pháp Sinh Tử Phù

Mở Công Pháp

  • Vật phẩm yêu cầu: Bí Kíp Sinh Tử Phù (giá 88vàng/1cái) tại hoạt động Mở Tính Năng

  • Nhấp chọn sử dụng để mở công pháp.

  • Giao diện Sinh Tử Phù mở thành công sẽ xuất hiện ở trang Công Pháp Sinh Tử Phù

Nâng Cấp Công Pháp

  • Vật phẩm yêu cầu: Cực Hàn Phách (giá 30vàng/1viên) được bán tại hoạt động Thần Long Giáng Thế.

  • Nâng cấp:
  • Bấm chọn “Tăng Công Pháp” để mở giao diện nâng cấp Sinh Tử Phù.

  • Để nguyên liệu nâng cấp trong hành trang và bấm chọn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp.

  • Lĩnh ngộ thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

  • Sau khi công pháp Sinh Tử Phù lĩnh ngộ toàn bộ tầng, nhân vật sẽ nhận được chiêu thức bị động “Sinh Tử Phù”

Lưu ý

 • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
 • Nhân vật không thể sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để nâng cấp công pháp này.
 • Các thuộc tính cộng thêm ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
Top