[Hướng dẫn] Huy Chương Huyết Thú

Hệ thống Huân Chương tiến cấp của Huân Chương Ma Thú

Nguyên liệu

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú
Nguồn gốc: Có thể có được ở hoạt động Huyết Thú Chương

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú
Nguồn gốc: Nâng cấp từ Huân Chương Thánh Thú

Nâng cấp

  • Được thực hiện tại NPC Phạm Xảo Tượng ( Tương Dương )

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

 • Bước 1: Đối thoại với NPC chọn " Ghép Huân Chương "

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

 • Bước 2: Chọn " Ghép Huân Chương " + " Bỏ Huân Chương vào "

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

 • Bước 3: Chọn " Ghép"

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

 • Huân chương sau khi "Ghép" thành công

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

Công thức nâng cấp Huy Chương Ma Thú

HC Ma Thú Cấp 10 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 1 = HC Huyết Thú Cấp 1
HC Huyết Thú Cấp 1 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 2 = HC Huyết Thú Cấp 2
HC Huyết Thú Cấp 2 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 3 = HC Huyết Thú Cấp 3
HC Huyết Thú Cấp 3 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 4 = HC Huyết Thú Cấp 4
HC Huyết Thú Cấp 4 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 5 = HC Huyết Thú Cấp 5
HC Huyết Thú Cấp 5 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 6 = HC Huyết Thú Cấp 6
HC Huyết Thú Cấp 6 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 7 = HC Huyết Thú Cấp 7
HC Huyết Thú Cấp 7 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 8 = HC Huyết Thú Cấp 8
HC Huyết Thú Cấp 8 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 9 = HC Huyết Thú Cấp 9
HC Huyết Thú Cấp 9 + 1 Đá Tạo Huyết Thú Cấp 10 = HC Huyết Thú Cấp 10

Lưu ý

 • Cần có Huy Chương và Đá Tạo Huy Chương cấp độ tương ứng để nâng cấp
 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%
 • Mỗi lần nâng cấp tốn 1 Đá Tạo Huyết Thú

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

Nâng cấp đá

  • Bước 1: Người chơi đến NPC Phạm Xảo Tượng, chọn "Ghép Huy Chương"

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

 • Bước 2: Tại giao diện Ghép Huy Chương, chọn “Ghép Đá Chế Tạo”

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

 • Bước 3: Người chơi “Chọn Đá” để đặt Đá Tạo Huyết Thú cần nâng cấp

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

 • Đá Tạo Huyết Thú sau khi hoàn thành ”Ghép “

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Huân Chương Huyết Thú

Lưu ý

 • Ghép 3 Đá Tạo Huy Chương cấp thấp sẽ ghép được 1 Đá Tạo Huy Chương cấp cao hơn (3 đổi 1).
 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%
 • Đá Tạo Huyết Thú (khóa) và (không khóa) khi nâng cấp cùng lúc, thành công sẽ bị khóa.
Top