[Hướng Dẫn] Kim Xà Kiếm Pháp

1.Điều Kiện Sử Dụng

  • Kim Xà Kiếm Pháp Mật Tịch: Bí kíp dùng để mở giao diện Kim Xà Kiếm Pháp. Hiện tại đang được bán tại Hoạt động đặc biệt – tab Mở tính năng.

  • Sau khi sử dụng Kim Xà Kiếm Pháp Mật Tịch, giao diện Kim Xà Kiếm Pháp sẽ mở tại giao diện Công Pháp.

2.Vật Phẩm Đột Phá

  • Kim Xà Mật Lục: Nguyên liệu dùng để đột phá Kim Xà Kiếm Pháp. Vào giao diện Kim Xà Kiếm Pháp để đột phá. Hiện tại đang được bán tại Thời hạn đổi thưởng – tab Tuyệt Thế Công Pháp.

3.Kỹ Năng Trong Kim Xà Kiếm Pháp

    • Kỹ năng Kim Xà Hóa Long (Kim Xà Kiếm Pháp đạt đến tầng 6 sẽ tự động mở).

4.Thuộc Tính

CấpThuộc TínhĐiểm Số
1 Tấn Công 7.000.000.000
Phòng Thủ 7.000.000.000
Sinh Lực 14.000.000.000
Bạo Kích 30.000.000
Né Tránh 45.000.000
2 Tấn Công 14.000.000.000
Phòng Thủ 14.000.000.000
Sinh Lực 28.000.000.000
Bạo Kích 65.000.000
Né Tránh 97.500.000
3 Tấn Công 28.000.000.000
Phòng Thủ 28.000.000.000
Sinh Lực 56.000.000.000
Bạo Kích 108.333.300
Né Tránh 162.499.950
4 Tấn Công 56.000.000.000
Phòng Thủ 56.000.000.000
Sinh Lực 112.000.000.000
Bạo Kích 250.000.000
Né Tránh 375.000.000
5 Tấn Công 112.000.000.000
Phòng Thủ 112.000.000.000
Sinh Lực 224.000.000.000
Bạo Kích 500.000.000
Né Tránh 750.000.000
6 Tấn Công 224.000.000.000
Phòng Thủ 224.000.000.000
Sinh Lực 448.000.000.000
Bạo Kích 1.000.000.000
Né Tránh 1.500.000.000
Top