[Hướng Dẫn] Minh Ngọc Công

1.Điều Kiện Sử Dụng

  • Đạt cấp 70 trở lên, Minh Ngọc Công sẽ mở tại giao diện Công Pháp.

2.Vật Phẩm Đột Phá

  • Minh Ngọc Đan: Nguyên liệu dùng để đột phá Minh Ngọc Công. Vào giao diện Minh Ngọc Công để đột phá. Hiện tại đang được bán tại Thời hạn đổi thưởng – tab Tuyệt Thế Công Pháp.

3.Kỹ Năng Trong Minh Ngọc Công

  • Kỹ năng Thuần Âm Chân Khí (Minh Ngọc Công đạt đến tầng 5 sẽ tự động mở).

  • Kỹ năng Di Hoa Tiếp Mộc (sử dụng Bíp kíp Di Hoa Tiếp Mộc để kích hoạt kỹ năng này sau khi Minh Ngọc Công đạt đủ các tầng).

4.Thuộc Tính

CấpThuộc TínhĐiểm Số
1 Tấn Công 700.000.000
Phòng Thủ 700.000.000
Sinh Lực 1.400.000.000
Nội Lực 1.400.000.000
Thể Lực 1.400.000.000
2 Tấn Công 1.400.000.000
Phòng Thủ 1.400.000.000
Sinh Lực 2.800.000.000
Nội Lực 2.800.000.000
Thể Lực 2.800.000.000
3 Tấn Công 2.800.000.000
Phòng Thủ 2.800.000.000
Sinh Lực 5.600.000.000
Nội Lực 5.600.000.000
Thể Lực 5.600.000.000
4 Tấn Công 5.600.000.000
Phòng Thủ 5.600.000.000
Sinh Lực 11.200.000.000
Nội Lực 11.200.000.000
Thể Lực 11.200.000.000
5 Tấn Công 11.200.000.000
Phòng Thủ 11.200.000.000
Sinh Lực 22.400.000.000
Nội Lực 22.400.000.000
Thể Lực 22.400.000.000
6 Tấn Công 22.400.000.000
Phòng Thủ 22.400.000.000
Sinh Lực 44.800.000.000
Nội Lực 44.800.000.000
Thể Lực 44.800.000.000
7 Tấn Công 44.800.000.000
Phòng Thủ 44.800.000.000
Sinh Lực 89.600.000.000
Nội Lực 89.600.000.000
Thể Lực 89.600.000.000
8 Tấn Công 89.600.000.000
Phòng Thủ 89.600.000.000
Sinh Lực 179.200.000.000
Nội Lực 179.200.000.000
Thể Lực 179.200.000.000
9 Tấn Công 179.200.000.000
Phòng Thủ 179.200.000.000
Sinh Lực 358.400.000.000
Nội Lực 358.400.000.000
Thể Lực 358.400.000.000
Top