[Hướng dẫn] Sóc Thượng Cổ

Giang hồ gần đây xuất hiện Triệu Hồi Đơn dùng để triệu hồi Thần Thú Thượng Cổ, đánh bại thần thú sẽ nhận được Rương Triệu Hồi Đơn chứa rất nhiều trân phẩm.

Vật phẩm yêu cầu

  • Triệu Hồi Đơn: Triệu hồi thần thú thượng cổ ngẫu nhiên.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Vật phẩm Triệu Hồi Đơn

  • Để có được vật phẩm Triệu Hồi Đơn, quý Nhân Sĩ tham gia tham gia hoạt động Kim Thân V172.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Hoạt động Kim Thân

Sử dụng

  • Nhấp đôi Triệu Hồi Đơn để triệu hồi Sóc Thượng Cổ:

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Sử dụng Triệu Hồi Đơn

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Xuất hiện Sóc Thượng Cổ

Phần thưởng

Đánh bại Sóc Thượng Cổ sẽ nhận được phần thưởng là 03 Rương Triệu Hồi Đơn:

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Đánh bại Sóc Thượng Cổ

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Rương Triệu Hồi Đơn

Lưu ý

  • Triệu Hồi Đơn không thể sử dụng trong phó bản.
  • Nhân Sĩ đánh bại Sóc Thượng Cổ mới có quyền nhặt vật phẩm.
Các Nhân Sĩ hãy mau thu thập Triệu Hồi Đơn triệu hồi Sóc Thượng Cổ, đánh bại chúng để nhận được các trân phẩm vô cùng giá trị.
Top