[Hướng dẫn] Tẩy Tủy Kinh

Người chơi đạt cấp 63 trở lên có thể vào giao diện nhân vật, trong mục Công Pháp chọn “Tẩy Tủy Kinh” để lĩnh ngộ 10 thức của võ học này. Tẩy Tủy Kinh do Đạt Ma Sư Tổ sáng lập. Sau khi luyện, uy lực vô cùng! Tăng võ công Chiến Ý Kích Ngang và Võ Thần Lâm Thể

Điều kiện lĩnh ngộ

    • Đẳng cấp nhân vật đạt cấp 63 trở lên
  • Tổng cộng có 10 chiêu thức mà người chơi có thể lĩnh ngộ

Vật phẩm

Nguyên Khí Đơn

Nguồn gốc

Bước 1: Người chơi vào giao diện Công Pháp / Tẩy Tủy Kinh trong giao diện nhân vật

Bước 2: Người chơi vào giao diện Công Pháp / Tẩy Tủy Kinh trong giao diện nhân vật

Bước 3: Người chơi vào giao diện Công Pháp / Tẩy Tủy Kinh trong giao diện nhân vật

Nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật và các kỹ năng hỗ trợ.

Lưu ý

  • Người chơi đạt cấp 63 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Tẩy Tủy Kinh
  • Không thể vượt thức Tẩy Tủy Kinh để nâng cấp
  • Các thuộc tính cộng thêm và kỹ năng cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Nâng cấp Tẩy Tủy Kinh thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau)
Top