[Hướng dẫn] Tính năng mới Chiến Kỳ

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Ma Ảo Chiến Kỳ

  • Bước 1: Người chơi sau khi thu thập được 6 Mảnh Ma Ảo Chiến Kỳ có thể vào hoạt động Thường Niên để đổi Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ.
  • Bước 2: Sau khi có Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ có thể đổi 1 trong 25 loại Chiến Kỳ.
  • Bước 3: Khi có được Chiến Kỳ, người chơi chọn “Sử dụng” để có thể sử dụng
  • Bước 4: Xem lại Chiến Kỳ trong phần thông tin nhân vật, chọn “Chiến Kỳ”

Cường Hóa Chiến Kỳ

  • Bước 1: Người chơi sở hữu Vạn Năng Cường Hóa Phù có thể nhấn vào Chiến Kỳ chọn “Chế tạo” để tiến hành cường hóa
  • Bước 2: Tại giao diện Chế Tạo, xem thuộc tính Chiến Kỳ trước và sau khi cường hóa.
  • Bước 3: Tại giao diện Chế Tạo, chọn “Chế Tạo” để cường hóa
  • Bước 4: Chiến Kỳ đã cường hóa sẽ cộng thêm các thuộc tính sau

Ghi chú

  • Người chơi chỉ có thể sở hữu tối đa 25 Chiến Kỳ
  • Không được sử dụng cùng lúc 2 loại Chiến Kỳ giống nhau.
Top