[Hướng Dẫn] Trang Bị Cam Truyền Thuyết

Nguyên Liệu

Đá chế tạo - Trang bị

Nguồn Gốc

Tham gia Hoạt Động Thường Niên trong Sự kiện hàng tuần để có thể đổi được Đá Chế Tạo – Trang Bị.

Cách Dùng

Người chơi phải có Đá Chế Tạo – Trang Bị trong rương hành trang. Nhấn chuột trái vào vật phẩm Đá Chế Tạo – Trang Bị, chọn Sử Dụng.

Sẽ xuất hiện giao diện Tạo trang bị để tiến hành chế tạo Trang Bị Cam Truyền Thuyết. Người chơi sẽ đặt đồ tím đầy sao trên cấp 60 vào ô Đặt trang bị.

Sau khi đã đặt trang bị, người chơi sẽ chọn Bắt đầu chế tạo để tiến hành chế tạo Trang Bị Cam Truyền Thuyết.

Trang Bị Cam Truyền Thuyết:

Trang bị tím Đầy Sao Trang bị cam Truyền Thuyết

Thuộc tính truyền thuyết được cộng ngẫu nhiên một trong 5 loại thuộc tính sau:

Thuộc tính
Tấn công
Phòng Thủ
Sinh lực
Nội lực
Thể lực

Trang Bị Cam Truyền Thuyết có thể khảm 6 bảo thạch:

Khảm đá

Trang bị khảm 6 bảo thạch

Lưu Ý

  • Người chơi phải có vật phẩm Đá Chế Tạo – Trang Bị mới có thể tiến hành chế tạo trang bị cam Truyền Thuyết.
  • Chỉ có Trang bị Tím Đầy Sao (10 sao) cấp 60 trở lên mới có thể dùng để chế tạo Trang bị cam Truyền Thuyết.
  • Tỷ lệ thành công là 100%.
  • Trang bị Cam Truyền Thuyết vẫn có thể Tái Tạo Thuộc Tính Phụ, Tăng Thiên Sinh, Tăng thuộc tính Truy, Tăng cấp 11 Sao, Khắc Chiến Văn.
Top