[Hướng dẫn] Truyền thuyết- Thần Long Phù

Nguồn gốc

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Nguồn gốc: Tẩy luyện Truyền Thuyết từ Thần Long Phù

Tẩy Luyện Truyền Thuyết-Thần Long Phù

    • Tẩy Luyện Truyền Thuyết sẽ gia tăng thuộc tính cộng thêm, kỹ năng đặc biệt và 20 tầng võ công
    • Vật phẩm yêu cầu: Đá Truyền Thuyết Thần Long Phù

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các sự kiện event

 

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Thần Long Phù

 

  • Bước 1: Chọn “Tẩy Luyện Truyền Thuyết”

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 

  • Bước 2: Chọn " Đặt Hộ Phù "

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 

  • Bước 3: Chọn “ Bắt đầu Tẩy Luyện “

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 

Chú ý

  • Tỷ lệ khi tẩy luyện truyền thuyết Thần Long Phù là thành công 100%.
  • Thần Long Phù Truyền Thuyết không thể tẩy luyện tầng võ công.
  • Nên chọn Thần Long Phù đạt tối đa trước khi thăng cấp Truyền Thuyết.
Top