[Hướng dẫn] Vật phẩm Huyết Linh Đơn

Điều kiện
  • Để kích hoạt được trạng thái Huyết Ma Trì thì người chơi phải dùng 88 viên Huyết Bồ Đề.
  • Có thể mua Túi Huyết Bồ Đề tại Cửa Hàng Nguyên Bảo.
  • Mở túi Huyết Bồ Đề sẽ nhận được 88 viên.
  • Huyết Bồ Đề

Công dụng
  • Sau khi kích hoạt xong trạng thái Huyết Ma Trì.
  • Người chơi dùng 1 Huyết Linh Đơn sẽ tăng 1000 điểm sinh lực cho người chơi.
  • Tối đa dùng được 300 viên Huyết Linh Đơn
  • Sinh lực tối đa trước khi dùng 1 Huyết Linh Đơn là 326970 điểm

    Sinh lực tối đa sau khi dùng 1 Huyết Linh Đơn là 327970 điểm

Top