Thăng cấp thú cưỡi bằng Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ

Nhân sĩ sở hữu Thú Cưỡi từ Sư tử trở lên có thể dùng thêm vật phẩm Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ để tăng cấp.

Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ

Bước 1: Mở giao diện thú cưỡi, chọn Luyện cốt

Bước 2: Nhấn vào "Dùng ngay" để thăng cấp

Ghi chú

  • Nhân sĩ sở hữu Thú Cưỡi từ Sư tử trở lên có thể tiến hành thăng cấp với vật phẩm Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ
  • Mỗi lần tăng cấp tốn 1 Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ

  • Vật phẩm Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ không thể sử dụng chức năng tự động thăng cấp

  • Ngoài ra, người chơi vẫn có thể dùng vật phẩm Luyện Cốt Đơn để tăng cấp Thú Cưỡi

  • 1 Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ = 1 Luyện Cốt Đơn + 1 Tiến Cấp Phù.

Top