[Tính Năng] Song Long Trảm

Song Long Trảm

1. Vật Phẩm Yêu Cầu
  • Song Long Đao Quyết: Bí kíp Song Long Đao Quyết đang được bán tại Thời Hạn Đổi Thưởng -> Hoạt Động Đặc Biệt -> Mở Tính Năng.

  • Long Trảm Tàn Chương: Nguyên liệu để đột phá Song Long Trảm. Tham gia các hoạt động để có thể nhận được Long Trảm Tàn Chương.

2. Các Bước Nâng Cấp
  • Bước 1: Sử dụng Song Long Đao Quyết để mở tính năng Song Long Trảm.

  • Bước 2: Sử dụng Long Trảm Tàn Chương để đột phá Song Long Trảm.

  • Bước 3:
    • Sau khi đột phá Song Long Trảm đến Ngũ Trảm sẽ nhận được Thần Binh Song Nhẫn và kỹ năng Trảm Long Quyết.
    • Click vào “Hoán trang” trong giao diện Song Long Trảm để hiển thị Thần Binh.

  • Kỹ năng Trảm Long Quyết.

Top