[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V95

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V95 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Ra mắt tính năng Chiêu Hồn (Chiến Hồn)
  • [Tính năng mới] Hệ thống Bắc Minh Thần Công
  • [Hệ thống Mỹ Nhân] Ra mắt mỹ nhân Quách Tương
  • [Điều chỉnh]
    • Thú cưỡi từ Viêm Báo trở lên không thể "thả thú"
    • Trang bị cấp 120 không thể hủy
  • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 09/08/2013 - 15/08/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top