Bảo trì đột xuất máy chủ Thủy Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất máy chủ Thủy Long trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 18h00 đến 18h15 ngày 28/05/2012.

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top