[Bảo trì] Máy Chủ Chiến Võ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Ban Điều Hành sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Chiến Võ (457) trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 10h00 đến 11h00 ngày 10/04/2015.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top