Bảo trì và nâng cấp một số máy chủ

T
hân gửi Quý bằng hữu,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Bổn Minh Chủ sẽ tiến hành bảo trì định kỳ và nâng cấp hệ thống một số máy chủ. Cụ thể như sau:

Bảo trì định kỳ

  • Máy chủ được bảo trì: Tất cả các máy chủ, ngoại trừ: Thục Long, Đình Long, Lam Long.
  • Thời gian bảo trì: Từ 6h đến 6h30 ngày 18/6/2012.

Nâng cấp hệ thống

  • Các máy chủ: Thần Long, Vân Long, Vũ Long, Hồng Long, Minh Long, Ngân Long, Xích Long, Mộng Long, Phúc Long, Thành Long, Châu Long, Ngạo Long, Đồ Long.
  • Thời gian nâng cấp: Từ 4h30 đến 6h30 ngày 18/6/2012.
  • Lưu ý: Trong thời gian nâng cấp hệ thống các máy chủ trên, bằng hữu KHÔNG THỂ chuyển Zing Xu vào game được.

Chân thành cáo lỗi với Quý bằng hữu vì những bất tiện này. Sau thời gian trên, mọi hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra bình thường.

Nay kính báo,

Top