[Cập nhật phiên bản]Cập nhật nội dung V251

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ các thay đổi trong phần tin Cập nhật phiên bản V251 – Đại Hội Đồ Sư (dự kiến) với nội dung chính như sau:

Tụ Bảo Bồn – Siêu

  • Trong phiên bản V251, Quý Nhân sĩ sẽ có thể tham gia hoạt động Tụ Bảo Bồn Siêu với mức 10.000 Vàng.

  • Sau khi đặt 10.000 Vàng vào Tụ Bảo Bồn – Siêu, Quý Nhân sĩ sẽ nhận lại được số vé vàng ưu đãi vào hằng ngày (kéo dài từ ngày 05/08 đến 11/08). Nếu qua ngày những Quý Nhân sĩ không nhận vé vàng thì sẽ quá hạn và không thể nhận lại.

Chỉ với việc đặt 10.000 Vàng để tham gia, tổng số vé vàng Quý Nhân sĩ có thể nhận được sau 7 ngày là 60.000 Vé Vàng.

Mở Rộng Rương Thủ Khố

  • Hiện tại, Quý Nhân sĩ đã có thể mở rộng thêm 10 trang rương đồ tại Thủ Khố bằng cách sử dụng Bùa Mở Rương – Cao.

Mua Vật Phẩm Bằng Vàng Khóa

    • Tại phiên bản V251, Quý Nhân sĩ có thể tiến hành thao tác mua các vật phẩm tại của hàng Tiền Trang Chi Mộng bằng Vàng Khóa.

Lưu ý

  • Chỉ có thể sử dụng vàng khóa mua vật phẩm khi trong hành lý có đủ số vàng hoặc vé vàng để mua vật phẩm đó.

  • Vd: Quý Nhân sĩ đang có 1.000 Vàng, 2.000 Vé Vàng và 6.000 Vàng Khóa. Thì sẽ không thể thao tác mua vật phẩm có giá trị lớn hơn 2.000 Vàng Khóa.

Khi mua bằng Vàng Khóa, sẽ không được tích điểm vào hoạt động Tiêu Phí.

Ngoại Trang

  • Tab Ngoại Trang tại cửa hàng Tiền Trang Chi Mộng sẽ được dời lại ở các phiên bản sau.

Nay Kính báo,

Top