Cường Hóa Chi Thần [Ngày 22/08]

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Cường Hóa Chi Thần với nội dung chính như sau:

Cường Hóa Chi Thần

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 14:30 đến 23:59 ngày 22/08/2016.
  • Tích lũy nạp từ 00:01 đến 23:59 ngày 22/08/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top