Dời thời gian bảo trì hệ thống Liên Máy Chủ

Q
uý Nhân Sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành cáo lỗi và xin dời thời gian tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để mở lại hệ thống Liên Máy Chủ.

  • Thời gian dự kiến bảo trì: Từ 20h00 đến 21h00 ngày 03/06/2015.

Sau thời gian bảo trì trên, tất cả quý Nhân Sĩ có thể tham gia các tính năng liên máy chủ trở lại bình thường.

Cảm ơn tất cả quý Nhân Sĩ đã cảm thông cho những bất tiện trong thời gian vừa qua và mong sẽ tiếp tục có những phút giây trải nghiệm thú vị trong Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top