[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy ChủGhi Chú
Cặp 1 Máy chủ từ 11 - 15 Vân Long (11) Sau khi tiến hành gộp máy chủ thành công, từ 0h cho đến 23h59' hết ngày 20/02 tất cả các cụm máy chủ này sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Cặp 2 Máy chủ từ 25 - 28 Tàng Long (25)
Cặp 3 Máy chủ từ 92 - 103 Dũng Long (92)
Cặp 4 Máy chủ từ 153 - 163 Thanh Điêu (153)
Cặp 5 Máy chủ từ 164 - 179 Hồng Điêu (164)
Cặp 6 Máy chủ từ 249 - 260 Triệu Hổ (249)
Cặp 7 Máy chủ từ 261 - 272 Tứ Hổ (261)
Cặp 8 Máy chủ từ 282 - 285  Bình Hổ (282)
Cặp 9 Máy chủ từ 286 - 289 Hồng Hổ (286)

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 19/02/2014

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top