[Gộp Máy Chủ] Thông Tin gộp 1 số máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 Cụm 7 - Địa Long Cụm 7 - Địa Long
Cụm 9 - Thần Long
2 Cụm 116 - Kiếm Long Cụm 116 - Kiếm Long
Cụm 120 - Song Long
Cụm 124 - Đoàn Long
3 Cụm 282 - Bình Hổ Cụm 282 - Bình Hổ
Cụm 294 - Cuồng Hổ
4 Cụm 337 - Canh Mã Cụm 337 - Canh Mã
Cụm 338 - Tân Mã
Cụm 339 - Nhâm Mã
Cụm 340 - Quý Mã
5 Cụm 341 - Vương Mã Cụm 341 - Vương Mã
Cụm 342 - Truy Mã
Cụm 343 - Vân Mã
Cụm 344 - Vũ Mã
6 Cụm 345 - Uy Mã Cụm 345 - Uy Mã
Cụm 346 - Tầm Mã
Cụm 347 - Cổ Mã
Cụm 348 - Tuyết Mã
7 Cụm 349 - Hàn Mã Cụm 349 - Hàn Mã
Cụm 350 - Hải Mã
Cụm 351 - Đồ Mã
Cụm 352 - Tôn Mã
8 Cụm 353 - Triệu Mã Cụm 353 - Triệu Mã
Cụm 354 - Hiệp Mã
Cụm 355 - Phúc Mã
Cụm 356 - Lộc Mã
9 Cụm 357 - Thọ Mã Cụm 357 - Thọ Mã
Cụm 358 - Đoàn Mã
Cụm 359 - Viên Mã
Cụm 360 - Long Mã
10 Cụm 361 - Lân Mã Cụm 361 - Lân Mã
Cụm 362 - Quy Mã
Cụm 363 - Phụng Mã
Cụm 364 - Hùng Mã

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00 đến 23h59' hết ngày 12/08/2014

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top