[Hoạt Động Ngày 22/09] Bảo Vật Truyền Thuyết

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Bảo Vật Truyền Thuyết với các nội dung chính như sau:

Bảo Vật Truyền Thuyết

    • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 22/09/2016.
    • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Gói Quà Bảo Vật

Bảo Vật Thùa Tiểu
    • Mở ra nhận được Vương Giả Tinh Thạch*10(khóa)
Bảo Vật Thùa Trung
    • Mở ra nhận được Vân Long Tinh*10(khóa)
Bảo Vật Thùa Đại
  • Mở ra nhận được Vân Long Tinh*20(khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top