[Hoạt Động V266] Vương Giả - Ngày 21/11/2016

Vương Giả : Ngày 21/11/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1.000vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Kiếm 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Khiên 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 3.000vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Nón 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 4.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Giáp 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Bao Tay 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Dây Lưng 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 7.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Giày 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 8.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Dây Chuyền 3

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 9.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Giới Chỉ 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Trạc 3

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 11.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Bội 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 12.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quà Vương Giả Bào 3

Tính chất: khóa

Top