[Hoạt Động V268] Khai Chân Nguyên - Ngày 07/12/2016

Khai Chân Nguyên : Ngày 07/12/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Chiếu Kinh 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Chiếu Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Dịch Cân Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 3.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 4.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Tẩy Tủy Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Âm Chân Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 7.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Chiếu Kinh 3

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 8.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Dịch Cân Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 9.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm 3

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 11.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Tẩy Tủy Kinh 3

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 12.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Âm Chân Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 13.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Chiếu Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 14.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Dịch Cân Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 15.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 16.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 17.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Tẩy Tủy Kinh 3
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 18.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Âm Chân Kinh 3
 • Tính chất: khóa
Top