[Hướng dẫn] Chiến Hồn

Điều kiện

  • Không giới hạn cấp nhân vật
  • Cần có Đồng để thỉnh cầu hồn tinh của các cao nhân: Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông

Cách thức tham gia

Vào giao diện nhân vật “Phím C” chọn Chiến Hồn để vào giao diện Hồn Tinh

Mở bảng thuộc tính và chọn "Chiến Hồn"

Túi “Chiến Hồn” có thể chứa được 20 viên Chiến Hồn. Mỗi viên ngọc này có một tác dụng khác nhau như gia tăng lực Tấn Công, Phòng Thủ , Sinh Lực…. Hoặc có những tính năng quý hiếm như Giảm Sát thương, Tăng % bạo kích, Tăng % Hồi Sinh Lực….

Túi Chiến Hồn

Chiến hồn phân làm 6 loại: Xám , Trắng, Lam, Lục . Tím và Cam Màu Xám là kém nhất và màu Cam là tốt nhất

Thuộc tính Chiến Hồn

Chiến Hồn Xám : không thể nhặt vào túi chiến hồn,” chỉ có thể bán”

Chiến Hồn Xám: Ách Vận

Ta sẽ chọn Chiến Hồn để có thể chiêu hồn tinh

Giao diện Chiến Hồn

Nhấp vào ô các cao nhân phát sáng để chiên Hồn Tinh. Khi chiên hồn sẽ có xác xuất ra những loại ngọc quý hiếm. Người chơi sẽ lựa chọn những loại ngọc có giá trị khi chiên hồn được để sử dụng. Chi phí chiến hồn sẽ là Đồng.

Sẽ có 5 cao nhân . Trong quá trình Chiến Hồn sẽ ngẫu nhiên làm phát sáng các Cao nhân còn lại. Nếu Chiến Hồn bằng các cao nhân cao thì xác xuất cho ra Ngọc Tinh Vân Quý hiếm sẽ cao hơn.

Ta có thể sự dụng chức năng VIP Tuần để có thể Tự động Chiến Hồn , Nhặt hết(Tự động đưa về túi đồ) và Bán Nhanh(tự động bán các ngọc Vận Rủi)

Thẻ VIP - Tuần

Ngọc Chiến Hồn có cấp độ càng cao thì thuộc tính càng lớn, Để gia tăng cấp độ cho ngọc chỉ cần kết hợp các ngọc lại với nhau, hoặc chọn chức năng Ghép Nhanh để tiết kiệm thời gian.

Bất Thôi level 1 Bất Thôi level 7

Thôn Tính Hết sẽ hợp nhất toàn bộ số ngọc trong túi Chiến Hồn lại làm 1. Viên ngọc có giá trị nhất sẽ được giữ lại.

Thôn Tính Chiến Hồn

Nếu có nhiều ngọc quý mà không muốn mất đi khi Thôn tính hết thì ta chọn khóa viên ngọc giá trị lại.

Khóa Ngọc Mở Khóa Ngọc

Ta có coi thuộc tính của chiến hồn và coi tổng điểm của chiến hồn

Thuộc tính Chiến Hồn

Một số hình ảnh chiến hồn:

Ghi chú

  • Chiến hồn khi khảm vào trang bị sẽ có điểm chiến hồn. Khi hủy trang bị sẽ mất luôn chiến hồn. Vì vậy, trước khi tháo trang bị cần chuyển Chiến Hồn sang túi Chiến Hồn.

  • Các chiến hồn cùng 1 thuộc tính không thể khảm trên cùng 1 trang bị

  • Một nhân vật chỉ có thể mang tối đan 20 Chiến Hồn

  • Chiến Hồn xám chỉ có thể bán chứ không thể nhặt vào túi chiến hồn

Top