[Hướng Dẫn] Cửa Hàng Tiền Trang Chi Mộng

Đặc trưng MỚI của Tiền Trang và Cửa Hàng Nguyên Bảo

Có thể mua được bằng Vàng và Vé Vàng nhưng sẽ ưu tiên cho đơn vị tiền nào có đủ trước. Nếu cả 2 đơn vị Vàng và Vé Vàng đều đủ để mua vật phẩm thì Vé Vàng sẽ được ưu tiên sử dụng trước.

Trường hợp 1

 • Hiện tại Quý Nhân sĩ đang sở hữu 2.000 Vàng2.000 Vé Vàng, Quý Nhân sĩ muốn mua vật phẩm [Hiên Viên Thần Giáp (10 Sao) ] giá 1.800 Vé Vàng tại Tiền Trang.

360game-vlcm_tanthutruongthanh

 • Thì khi mua hệ thống sẽ trừ 1.800 Vé Vàng của Quý Nhân sĩ. (hệ thống ưu tiên dùng Vé Vàng khi lượng Vé Vàng vừa đủ hay dư)
 • Vật phẩm mua được sẽ bị KHÓA

360game-vlcm_tanthutruongthanh

Trường hợp 2

 • Trong Hành lý của Quý Nhân sĩ đang có 2.000 Vàng1.700 Vé Vàng. Quý Nhân sĩ muốn mua [Hiên Viên Giới Chỉ (10 sao)] giá 1.800 Vé Vàng tại Tiền Trang

360game-vlcm_tanthutruongthanh

 • Hệ thống sẽ trừ 1.800 Vàng chứ không trừ 1.700 Vé Vàng + 100 Vàng. Vật phẩm được mua bằng Vàng là KHÓA

360game-vlcm_tanthutruongthanh

Trường hợp 3

 • Khi trong Hành lý đang có 1.700 Vàng1.700 Vé Vàng. Quý Nhân sĩ mua [Hiên Viên Kim Ấn (10 Sao)] giá 1.800 Vé Vàng.
 • Quý Nhân sĩ sẽ không thể mua được vì cả 2 đơn vị tiền là Vàng và Vé Vàng đều không đủ 1.800

360game-vlcm_tanthutruongthanh

 • Số lượng vật phẩm được mua ở Cửa Hàng Nguyên Bảo và Tiền Trang là: 8.888 đơn vị/vật phẩm/tuần
 • Lưu ý:
  • Bắt đầu áp dụng từ ngày 13/04/2016.
  • Cách thức mua mới này đều áp dụng cho Tiền Trang Chi Mộng.
Top