[Hướng dẫn] Kích hoạt ẩn Giáng Long Hộ Thể

Để kích hoạt kỹ ẩn Giáng Long Hộ Thể, người chơi cần đáp ứng những điều kiện sau:

    • Công pháp Bích Hải phải lĩnh ngộ được tầng cao nhất (Thủy Nhược Kính Bình)

  • Cách sử dụng:
    • Khi đã đáp ứng những điều kiện trên, nhân vật chỉ cần thao tác nhấp chuột trái vào vật phẩm chọn Sử dụng là đã kích hoạt xong Giáng Long Hộ Thể
  • Công dụng:
    • Giáng Long Hộ Thể có tác dụng giúp cho nhân vật kháng được toàn bộ sát thương bạo kích từ hiệu ứng Khóc Quỷ Thần (công pháp Bích Hải) của đối thủ

Top