Kéo dài thời gian sáp nhập các máy chủ cụm 11 - 20

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Bổn Minh chủ sẽ tiến hành sáp nhập một số máy chủ trong cụm máy 11 - 20. Cụ thể như sau:

Thời gian sáp nhập: Từ 09h00 đến 15h00 ngày 16/05/2012

Danh sách các máy chủ sáp nhập ngày 16/05/2012
Máy chủ 1 Máy chủ 2

Trong thời gian này, Bổn Minh chủ cũng sẽ đóng chức năng nạp thẻ tại các máy chủ này. Đồng thời, ngay sau thời gian sáp nhập, tất cả các nhân sĩ tại các máy chủ có tên trong danh sách sáp nhập sẽ được nhân đôi kinh nghiệm từ 0h đến 23h59 ngày 17/05/2012.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top