Nghênh chiến Huyền Vũ tại Cổ Mộ

Với sức mạnh danh chấn cửu thiên, Huyền Vũ là linh vật tượng trưng cho sức mạnh vĩnh cửu. Trong Cổ Mộ, Huyền Vũ trấn giữ phương Bắc, bảo vệ hàn băng thạch.

Để có thể khiêu chiến với Huyền Vũ, nhân sĩ vào bản đồ Cổ Mộ Mật Thất đẳng cấp 65 - 80. Ngay khi vào bản đồ, nhân sĩ sẽ gặp boss Huyền Vũ.

Chiến thắng Huyền Vũ, nhân sĩ sẽ nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng sau:

STT Tên vật phẩm
1 Xá lợi tử cấp 3
2 Xá lợi tử cấp 4
3 Xá lợi tử cấp 5
4 Đại chân khí
5 Tôn chân khí
6 Võ chân khí
7 Tôn tu đơn
8 Đặc tu đơn
9 Mã não cấp 4
10 Lam thủy tinh cấp 4
11 Phỉ thúy cấp 4
12 Trân châu cấp 4
13 Hoắc noãn cấp 4
14 Mật tịch đan điền cấp thấp
15 Mật tịch đan điền cấp trung

Khi mở 2 gói quà mật tịch đan điền cấp thấp và mật tịch đan điền cấp trung sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các phần thưởng sau:

Mật tịch Đan Điền cấp thấp Mật tịch Đan Điền cấp cao
1 Ngưng Huyết Ly Hồn (không khóa) 1 Đạn Chỉ Thần Thông (không khóa) 
1 Phá Huyết Cuồng Sát (không khóa) 1 Tả Hữu Hổ Bác (không khóa)
1 Đồ Chiến Văn (không khóa) 1 Đồ Chiến Văn (không khóa)
1 Lưu Vân Trận Pháp (không khóa) 1 Hổ Dực Trận Pháp (không khóa)
1 Tam Tài Trận Pháp (không khóa) 1 Phong Thỉ Trận Pháp (không khóa)
1 Thông Tím (không khóa) 1 Thái Ất Trận Pháp (không khóa) 
1 Ngưng Huyết Ly Hồn (không khóa)

Ghi chú

  • Phần thưởng đánh Boss là ngẫu nhiên.
  • Hoạt động dựa vào may mắn.
Top