Rèn Thần Binh

Rượu quý dâng bằng hữu, bảo kiếm tặng hùng anh. Những bảo kiếm quý giá đã được các tiền bối lão gia chuẩn bị dành tặng cho các anh hùng vệ quốc.

Các nhân sĩ trong thời gian từ 0h đến 23h59 ngày 23/11/2014 nạp Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng theo các mức sau sẽ được phần thưởng tương ứng.

Mức nạpVật phẩm đổi đượcHình ảnh
600 vàng Kho Báu Tam Niên*1 (khóa)
6000 vàng Đá Rèn Thần Binh*1 (khóa)
15000 vàng Đá Rèn Thần Binh*1 (khóa)
30000 vàng Đá Rèn Thần Binh*1 (khóa)

Thông qua hoạt động có thể đổi được những vật phẩm quý hiếm sau:

【Kho Báu Tam Niên】

600 vàng = Chìa Khóa Tam Niên*1(khóa)
01 Kho Báu Tam Niên = Hộp Kinh Nghiệm Cao *8 (khóa)
01 Kho Báu Tam Niên + 01 Chìa Khóa Tam Niên = Gói Quà Tam Niên *1 (khóa)
01 Đá Rèn Thần Binh = Đào Thực Tinh Túy *268 (khóa)

【Rèn Phá Thiên Nhẫn】

01 Phá Thiên Nhẫn (6 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh = 01 Phá Thiên Nhẫn (7 sao) *1 (khóa)
01 Phá Thiên Nhẫn (7 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

01 Phá Thiên Nhẫn (8 sao) *1 (khóa)

01 Phá Thiên Nhẫn (8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh

=

01 Phá Thiên Nhẫn (9 sao) *1 (khóa)

01 Phá Thiên Nhẫn (9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

01 Phá Thiên Nhẫn (10 sao) *1 (khóa)

【Rèn Huyết Long Đao】

01 Huyết Long Đao (6 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Huyết Long Đao (7 sao) *1 (khóa)

01 Huyết Long Đao (7 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Huyết Long Đao (8 sao) *1 (khóa)

01 Huyết Long Đao (8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh

=

Huyết Long Đao (9 sao) *1 (khóa)

01 Huyết Long Đao (9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Huyết Long Đao (10 sao) *1 (khóa)

【Rèn Long Nha】

01 Long Nha (6 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh = 01 Long Nha (7 sao) *1 (khóa)
01 Long Nha (7 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

01 Long Nha (8 sao) *1 (khóa)

01 Long Nha (8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh

=

01 Long Nha (9 sao) *1 (khóa)

01 Long Nha (9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

01 Long Nha (10 sao) *1 (khóa)

【Rèn Liệt Không Kiếm】

01 Liệt Không Kiếm (6 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Liệt Không Kiếm (7 sao) *1 (khóa)

01 Liệt Không Kiếm (7 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Liệt Không Kiếm (8 sao) *1 (khóa)

01 Liệt Không Kiếm (8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh

=

Liệt Không Kiếm (9 sao) *1 (khóa)

01 Liệt Không Kiếm (9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Liệt Không Kiếm (10 sao) *1 (khóa)

【Rèn Yển Nguyệt Đao】

01 Yển Nguyệt Đao (6 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Yển Nguyệt Đao (7 sao) *1 (khóa)

01 Yển Nguyệt Đao (7 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Yển Nguyệt Đao (8 sao) *1 (khóa)

01 Yển Nguyệt Đao (8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh

=

Yển Nguyệt Đao (9 sao) *1 (khóa)

01 Yển Nguyệt Đao (9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Yển Nguyệt Đao (10 sao) *1 (khóa)

【Rèn Huyền Thiết Kiếm】

01 Huyền Thiết Kiếm (6 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Huyền Thiết Kiếm (7 sao) *1 (khóa)

01 Huyền Thiết Kiếm (7 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Huyền Thiết Kiếm (8 sao) *1 (khóa)

01 Huyền Thiết Kiếm (8 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh

=

Huyền Thiết Kiếm (9 sao) *1 (khóa)

01 Huyền Thiết Kiếm (9 sao) + 01 Đá Rèn Thần Binh =

Huyền Thiết Kiếm (10 sao) *1 (khóa)

Chú ý:

  • Vật phẩm nhận được sẽ khóa.
  • Trong thời gian hoạt động nhiều nhất chỉ có thể đổi được 2 lần đối với vật phẩm Chìa Khóa Tam Niên
  • Đá Rèn Thần Binh sẽ có hạn sử dụng đến hết ngày 23/11/2014.
Top