[Thông báo] Cập Nhật Thuộc Tính Chân Nguyên Tại V267

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của Quý Nhân sĩ về việc cập nhật thuộc tính chân nguyên tại V266, Ban Điều Hành xin thông báo sẽ tiếp tục cập nhật lại thuộc tính của các chân nguyên tại V267 với nội dung chi tiết như sau :

Tại V267 tiếp theo, Ban Điều Hành đã tiến hành cập nhật thuộc tính của các chân nguyên:

Chân Nguyên Chiếu Kinh

Chân Nguyên Dịch Cân Kinh

Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm

Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công

Thuộc Tính CũThuộc Tính Mới

Tấn Công : + 1.000.000

Phòng Thủ : + 1.000.000

Tầng Võ : + 1

Lực Chiến : + 10.000

Tấn Công : + 1.000.000

Phòng Thủ : + 1.000.000

Tầng Võ : + 5

Lực Chiến : + 10.000

Nay kính báo,

Top