[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 571 – Đoàn Võ 571 – Đoàn Võ
572 – Kết Võ
573 – Quyết Võ
574 – Chí Võ
2 575 - Huynh Võ 575 - Huynh Võ
576 – Đệ Võ
577 – Tỷ Võ
578 – Muội Võ
3 583 – Ngôn Võ 583 – Ngôn Võ
584 – Hạnh Võ
585 – Hồi Võ
586 – Ức Võ
4 587 – Kỳ Võ 587 – Kỳ Võ
588 – Duyên Võ
589 – Miêu Võ
590 – Đình Võ
5 591 – Đào Võ 591 – Đào Võ
592 – Hoa Võ
593 – Cung Võ
594 – Đao Võ

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00' đến 23h59' ngày 04/01/2016

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top