[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 10/05

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1  535 – Ngọ Võ 535 – Ngọ Võ
539 – Tuất Võ
2  547 – Thất Võ  547 – Thất Võ
551 – Lâm Võ
3 555 – Thanh Võ 555 – Thanh Võ
571 – Đoàn Võ
4 583 – Giáng Võ 583 – Giáng Võ
595 – Sinh Võ
598 – Giáng Võ
5 605 – Hoa Lâm 605 – Hoa Lâm
609 – Đại Lâm
613– Hỷ Lâm
617– Tam Lâm
6  622 – Bát Lâm  622 – Bát Lâm
623 – Cửu Lâm
624 – Phong Lâm
625– Thanh Lâm
7 626 – Chi Lâm 626 – Chi Lâm
 627 – Thịnh Lâm
628 – Hảo Lâm
629– Sơn Lâm
8 630– Soái Lâm 630– Soái Lâm
631 – Ca Lâm
632– Ngôn Lâm
633– Nguyệt Lâm
9 634– Nhật Lâm 634– Nhật Lâm
635 – Phúc Lâm
636– Quang Lâm
637– Kim Lâm
10 638– Mộc Lâm 638– Mộc Lâm
639 – Thủy Lâm
640– Hỏa Lâm
641– Thổ Lâm

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 13h00' đến 23h59' ngày 10/05/2016

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top