[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 21/06

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 365 – Dung Mã 365 – Dung Mã
381 – Hạ Mã
2  642 – Hải Lâm  642 – Hải Lâm
643 – Cao Lâm
644 – Tôn Lâm
645 – Thượng Lâm
3 646 – Bạch Lâm 646 – Bạch Lâm
647 – Hoàng Lâm
648 – Đường Lâm
649 – Hạnh Lâm
4 650 – Cường Lâm 650 – Cường Lâm
651 – Phú Lâm
652– Trang Lâm
653– Quỳnh Lâm
5 654 – Ngọc Lâm 654 – Ngọc Lâm
655 – Trúc Lâm
656– Tuệ Lâm
657– Tùng Lâm
6 658 – Tuyền Lâm 658 – Tuyền Lâm
659 – Hương Lâm
660 – Quế Lâm
661– Tuyết Lâm

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 13h00' đến 23h59' ngày 21/06/2016

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top