[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 24/05

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
3 555 – Thanh Võ 555 – Thanh Võ
571 – Đoàn Võ
4 583 – Giáng Võ 583 – Giáng Võ
595 – Sinh Võ
598 – Giáng Võ
5 605 – Hoa Lâm 605 – Hoa Lâm
609 – Đại Lâm
613– Hỷ Lâm
617– Tam Lâm

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 13h00' đến 23h59' ngày 24/05/2016

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top