[Thông báo] Danh sách gộp máy chủ ngày 8/3

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 571 – Đoàn Võ 571 – Đoàn Võ
575 – Huynh Võ
579 – Tụ Võ
2 583 – Ngôn Võ 583 – Ngôn Võ
587 – Kỳ Võ
591 – Đào Võ
3 595 – Nga Võ 595 – Nga Võ
596 – Hạnh Võ
597 – Hồi Võ
4 598 – Giáng Võ 598 – Giáng Võ
599 – Sinh Võ
600 – Tân Võ
5 601 – Võ Lâm 601 – Võ Lâm
602 – Vương Lâm
603 – Thiên Lâm
604 – Ngự Lâm
6 605 – Hoa Lâm 605 – Hoa Lâm
606 – Viên Lâm
607 – Minh Lâm
608– Bảo Lâm
7 609 – Đại Lâm 609 – Đại Lâm
610 – Cát Lâm
611 – Gia Lâm
612 – Song Lâm
8 613 – Hỷ Lâm 613 – Hỷ Lâm
614 – Lộc Lâm
615 – Nhất Lâm
616 – Nhị Lâm
9 617 – Tam Lâm 617 – Tam Lâm
618 – Tứ Lâm
619 – Ngũ Lâm
620 – Lục Lâm

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 10h00' đến 23h59' ngày 08/03/2016

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top