[Thông báo] Danh sách nhận Tài Khoản Thử Nghiệm phiên bản Hoàng Đồ Bá Nghiệp

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để quý Nhân Sĩ có thể bắt đầu tham gia thử nghiệm phiên bản Hoàng Đồ Bá Nghiệp, BĐH Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo danh sách quý Nhân Sĩ thuộc top 20 lực chiến ở mỗi Máy Chủ sẽ nhận được tài khoản thử nghiệm:

Máy Chủ [1]

Máy Chủ [2]

Máy Chủ [3-4]

Máy Chủ [5-6]

Máy Chủ [7-8]

Máy Chủ [9-10]

Máy Chủ [11-12]

Server [13-14-15]

Máy Chủ [16-17-18]

Máy Chủ [19-20]

Máy Chủ [21-22]

Máy Chủ [23-24]

Máy Chủ [25-26]

Máy Chủ [27-28]

Máy Chủ [29-30-31-32]

Máy Chủ [33-34]

Máy Chủ [35-36]

Máy Chủ [37-38]

Máy Chủ [39-41]

Máy Chủ [42-43]

Máy Chủ [44-45-46]

Máy Chủ [47-48-49]

Máy Chủ [50-51]

Máy Chủ [52-53]

Máy Chủ [54-55]

Máy Chủ [56-57]

Máy Chủ [58-59]

Máy Chủ [60-61]

Máy Chủ [62-63]

Máy Chủ [64-65]

Máy Chủ [66-67]

Máy Chủ [68-69]

Máy Chủ [70-71]

Máy Chủ [72-73]

Máy Chủ [74-75]

Máy Chủ [76-77]

Máy Chủ [78-79]

Máy Chủ [80-81]

Máy Chủ [82-83]

Máy Chủ [84-85]

Máy Chủ [86-87]

Máy Chủ [88-89-90-91]

Máy Chủ [92-93-94-95]

Máy Chủ [96-97-98-99-100-101]

Máy Chủ [102-103]

Máy Chủ [104-105-106-107-108-109]

Máy Chủ [110-111-112-113-114-115]

Máy Chủ [116-117-118-119]

Máy Chủ [120-121-122-123]

Máy Chủ [124-125-126-127-128-129]

Máy Chủ [130-131-132-133-134-135]

Máy Chủ [136-137-138-139]

Máy Chủ [140-141-142-143]

Máy Chủ [144-145-146-147-148-149]

Máy Chủ [150-151-152]

Máy Chủ [153]

Máy Chủ [154-155-156-157]

Máy Chủ [158-159-160-161-162-163]

Máy Chủ [164-165-166-167]

Máy Chủ [168-169-170-171]

Máy Chủ [172-173-174-175-176-177-178-179]

Máy Chủ [180-181-182-183-184-185-186-187-188]

Máy Chủ [189-190-191-192-193-194-195-196]

Máy Chủ [197-198-199-200-201-202-203]

Máy Chủ [204-205-206-207-208-209-210-211-212]

Máy Chủ [213-214-215-216-217-218-219-220-221]

Máy Chủ [222-223-224]

Máy Chủ [225-226-227]

Máy Chủ [228-229]

Máy Chủ [231-232-233]

Máy Chủ [234-235-236]

Máy Chủ [237-238-239]

Máy Chủ [240-241-242]

Máy Chủ [243-244-245]

Máy Chủ [246-247-248]

Máy Chủ [249-250-251]

Máy Chủ [252-253-254]

Máy Chủ [255-256-257]

Máy Chủ [258-259-260]

Máy Chủ [261-262-263]

Máy Chủ [264]

Máy Chủ [265]

Máy Chủ [266]

Máy Chủ [267]

Máy Chủ [268]

Máy Chủ [269]

Máy Chủ [270]

Máy Chủ [271]

Máy Chủ [272]

Máy Chủ [273]

Máy Chủ [274]

Máy Chủ [275]

Máy Chủ [276]

Chúc Quý Nhân Sĩ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với phiên bản Hoàng Đồ Bá Nghiệp!

Top