[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V266

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V266 - Thiên Sư Đại Lễ đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Thiên Sư Đại Lễ
Diễn ra từ ngày 18/11/2016 đến ngày 24/11/2016.

Một số lưu ý tại V266

Cập Nhật Thuộc Tính Chân Nguyên

Trong phiên bản V266, Ban Điều Hành đã tiến hành cập nhật thuộc tính của các chân nguyên :

Chân Nguyên Chiếu Kinh

Chân Nguyên Dịch Cân Kinh

Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm

Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công

với các thuộc tính chi tiết như sau :

Thuộc Tính CũThuộc Tính Mới

Tấn Công : + 1.000.000

Phòng Thủ : + 1.000.000

Tầng Võ : +5

Tấn Công : + 1.000.000

Phòng Thủ : + 1.000.000

Tầng Võ : + 1

Lực Chiến : + 10.000

Việc cập nhật này sẽ có tác động trực tiếp về việc giảm tầng võ và tăng lực chiến lên những nhân vật đã từng sử dụng các chân nguyên trên tại các phiên bản trước.

Nay kính báo,

Top