[Thông Báo] Hoàn tất tiến trình gộp máy chủ ngày 24/05/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo tiến trình gộp máy chủ đã hoàn tất. Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập vào game.

Máy Chủ
1 555 – Thanh Võ 555 - Thanh Võ
571 – Đoàn Võ
2 583 – Ngôn Võ 583 - Ngôn Võ
595 – Sinh Võ
598 – Giáng Võ
3 605 – Hoa Lâm 605 - Hoa Lâm
609 – Đại Lâm
613– Hỷ Lâm
617– Tam Lâm

Chúc quý Nhân Sĩ có những phút giây trải nghiệm mới cùng với các Nhân Sĩ khác khi đã tiến hành gộp máy chủ trong ngày hôm nay.

Nay kính báo,

Top