[Thông báo] Tiến hành xóa nhân vật dưới cấp 105

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm để phục vụ cho các máy chủ được tốt hơn, sắp tới Ban Điều Hành sẽ quyết định tiến hành xóa bỏ những nhân vật có đẳng cấp dưới 105 và đã không đăng nhập trong thời gian từ 01/01/2016 đến nay thì sẽ bị xóa vĩnh viễn.

  • Thời gian dự kiến: Bắt đầu tiến hành vào 00:01 thứ 6 ngày 19/05/2017.

Lưu ý: những tài khoản còn lại sẽ hoạt động bình thường.

Nay kính báo,

Top