[Thông báo] Tình hình gộp máy chủ ngày 10/05

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đã tiến hành gộp máy chủ đã hoàn tất. Tuy nhiên, cụm 3, cụm 4 và cụm 5 do bị lỗi hệ thống nên chưa tiến hành gộp được và sẽ gộp lại vào kỳ sau.

Máy Chủ
3 555 – Thanh Võ Sẽ tiến hành gộp lại vào lần sau
571 – Đoàn Võ
4 583 – Giáng Võ Sẽ tiến hành gộp lại vào lần sau
595 – Sinh Võ
598 – Giáng Võ
5 605 – Hoa Lâm Sẽ tiến hành gộp lại vào lần sau
609 – Đại Lâm
613– Hỷ Lâm
617– Tam Lâm

Chúc quý Nhân Sĩ có những phút giây trải nghiệm mới cùng với các Nhân Sĩ khác khi đã tiến hành gộp máy chủ trong ngày hôm nay.

Nay kính báo,

Top