Thông tin các cụm máy chủ gộp ngày 05/01/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo kết quả gộp máy chủ trong ngày 05/01/2016 như sau:

Máy ChủGhi Chú
1 451 – Thần Võ 451 – Thần Võ Gộp thành công
459 – Long Võ
2 467 – Tài Võ 467 – Tài Võ Gộp thành công
475 – Sơn Võ
3 483 – Bá Võ 483 – Bá Võ Gộp thành công
491 – Lễ Võ
4 499 – Kích Võ 499 – Kích Võ Gộp thành công
507 – Độc Võ
5 515 – Dương Võ 515 – Dương Võ Gộp thành công
523 – Thương Võ
531 – Dân Võ
6 535 – Ngọ Võ 535 – Ngọ Võ Không thành công
7 539 – Tuất Võ 539 – Tuất Võ Gộp thành công
543 – Tam Võ
8 547 – Thất Võ 547 – Thất Võ Không thành công
9 551 – Lam Võ 551 – Lam Võ Không thành công
10 555 – Thanh Võ 555 – Thanh Võ Gộp thành công
559 – Mộc Võ
563 – Tịnh Võ
567 – Hữu Võ
  • Lưu ý: tất cả các cụm máy chủ bảo trì trong ngày hôm nay đều được nhận quà đền bù.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top