Thông Tin gộp máy chủ sau

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sáp nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 531 – DÂN VÕ 531 – DÂN VÕ
532 – MẸO VÕ
 533 – THÌN VÕ
534 – TỴ VÕ
2  535 – NGỌ VÕ  535 – NGỌ VÕ
536 – MÙI VÕ
   537 – THÂN VÕ
538 – DẬU VÕ
3 539 – TUẤT VÕ 539 – TUẤT VÕ
540 – HỢI VÕ
541 – NHẤT VÕ
542 – NHỊ VÕ
4 543 – TAM VÕ 543 – TAM VÕ
544 – TỨ VÕ
545 – NGŨ VÕ
546 – LỤC VÕ
5 547 – THẤT VÕ 547 – THẤT VÕ
548 – BÁT VÕ
549 – CỬU VÕ
550 – THẬP VÕ
6 551 – LAM VÕ 551 – LAM VÕ
552 – HỒNG VÕ
553 – HẮC VÕ
554 – BẠCH VÕ
7 555 – THANH VÕ 555 – THANH VÕ
556 – NGỌC VÕ
557 – BÍCH VÕ
558 – KIM VÕ
8 559 – MỘC VÕ 559 – MỘC VÕ
560 – THỦY VÕ
561 – THÔ VÕ
562– TÂM VÕ

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 14h00' đến 23h59' ngày 13/10/2015

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Top